Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Zgierzu
W dniu 27 sierpnia na podstawie UCHWAŁY NR XI/127/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r. nastąpiło wyodrębnienie Ośrodka Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu oraz jego przekształcenie i utworzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 12. Przekształcenie nastąpiło z dniem 1 października 2015 roku. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zgierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Zgierz, działającą w formie jednostki budżetowej. Placówka dysponuje 50 miejscami i jest czynna od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt kalendarzowych) w godzinach 8.00-16.00. Pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” jest odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” ustalane są na podstawie UCHWAŁY NR XIII/176/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. Opłata za pobyt w Domu wnoszona jest przez podopiecznego przelewem na rachunek bankowy Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w okresach miesięcznych w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.
O jednostce Dokumenty
separator